Naar inhoud

Leveringsvoorwaarden

Landgoed Mariahoeve is de werknaam van Sprookjesbos Mariahoeve BV, gevestigd in de Gemeente Aa en Hunze in Drenthe, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82441855.

1 TOEPASSING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en campingplaatsen en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Sprookjesbos Mariahoeve (SM) of aan haar gelieerde ondernemingen.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met SM een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of campingplaats en/of overige faciliteiten. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd ‘gast’) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. SM wijst alle algemene voorwaarden van derden van de hand.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2 RESERVERINGEN

2.1 SM neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig.

2.2 SM behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

2.3 Indien SM een reservering in behandeling neemt, zendt SM een bevestiging, tevens factuur, binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient direct na ontvangst op juistheid gecontroleerd te worden. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan SM.

2.4 Is de huurder binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient deze onverwijld contact op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5 Tussen de huurder en SM komt een overeenkomst tot stand op het moment dat SM de reservering heeft bevestigd.

2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of campingplaatsen en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik.

3 DE OVEREENKOMST

Indien een reservering geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden omdat het naar het inzicht van SM geen doorgang kan vinden, ontvangt de huurder een voucher ter waarde van het bedrag dat is betaald voor de reservering. Deze voucher is 12 maanden geldig en kan gebruikt worden als betaalmiddel voor het maken van een nieuwe reservering. Het aanbieden van een voucher onder deze omstandigheden maakt onderdeel van de overeenkomst en kwalificeert niet als een wijziging van de overeenkomst.

4 WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

4.1 Indien de huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is SM niet verplicht die te accepteren. Het is aan SM om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd. Tot een week voor aanvang van de boeking kan een wijziging eenmalig gratis plaatsvinden, daarna berekent SM 20 euro per mutatie. Let op, een annulering is geen wijziging. Een wijziging betreft bijvoorbeeld het verlengen van het verblijf of een aanpassing van het aantal personen of het bijbestellen van een zak hout of ontbijt.

4.2 Indien SM door omstandigheden een wijziging in een geboekte reservering dient te maken met betrekking tot de locatie, periode van het verblijf of anderszins, kan SM een passend alternatief bieden.

5 IN-DE-PLAATSSTELLING

5.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie en/of campingplaats onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien de huurder en SM zijn overeengekomen dat de huurder en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft de huurder hoofdelijk aansprakelijk tegenover SM voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 4.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

6 PRIJZEN

6.1 De huurder is aan SM verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de reservering.

6.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door SM is verzonden.

6.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.4 SM heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar SM geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.

7 EXTRA KOSTEN

7.1 De huurder is behalve de huurprijs ook reserverings- en afhandelingskosten, kosten voor bedlinnen, toeristenbelasting en eventueel andere bijkomende kosten verschuldigd.

7.2 De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de gemeente AA en Hunze. De huurder is aan SM te allen tijde het door de gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.

7.3 Alle accommodaties dienen bezemschoon te worden achtergelaten. Bij het niet naleven van deze afspraak kan SM een aanvullende factuur van 50 euro aan de huurder versturen.

8 BETALINGEN

8.1 Binnen 14 dagen na het maken van een reservering dient minimaal een aanbetaling gedaan te worden van 50% van het totaal te betalen bedrag. Bij reserveringen binnen 8 weken voor de dag van aanvang van verblijf dient het volledige bedrag in een keer te worden voldaan.

8.2 Het restant bedrag van de factuur dient te zijn ontvangen door SM uiterlijk een week voor de dag van aanvang van het verblijf.

8.3 Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan SM de huurder het gebruik van de accommodatie en/ of campingplaats en/of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door de huurder wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van SM, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.

8.4 Bij niet tijdige betaling van de aan de huurder gefactureerde bedragen is de huurder onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. Indien (tijdige) betaling uitblijft, is SM gerechtigd de overeenkomst te ontbinden (annuleren). De huurder is aansprakelijk voor alle schade die SM als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die SM in verband met de reservering en de ontbinding heeft moeten maken. SM heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 15 van toepassing.

8.5 SM heeft steeds het recht om vorderingen op de huurder uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door de huurder uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

9 AANKOMST EN VERTREK

9.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 11.00 uur verlaten te zijn. Een campingplaats kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering vanaf 11.30 uur betrokken worden en op de overeengekomen dag van vertrek deze plaats vóór 11.00 uur weer vrij te zijn.

9.2 Indien de huurder de overeenkomst met SM voor langere duur dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en SM daarmee schriftelijk akkoord gaat, is SM steeds gerechtigd een andere accommodatie/campingplaats aan te wijzen.

9.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door SM. Indien de huurder een reisverzekering heeft afgesloten en voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kan een schadeclaim uit hoofde van het eerder beëindigen van het verblijf rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij worden ingediend.

10 REGLEMENTEN

10.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door SM vastgestelde regels. Deze regels kunnen bij aankomst bij de receptie worden opgevraagd.

10.2 Alle gasten zijn, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan SM besluiten de gasten niet onder te brengen.

10.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website van SM voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

10.4 SM behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten, waaronder een gedeeltelijke of gehele sluiting, zonder dat dit recht geeft op een vergoeding.

10.5 Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zullen gebruikers zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens hun verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

10.6 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodaties te plaatsen.

10.7 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken- en koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen). Bij het niet naleven van deze afspraak kan SM een aanvullende factuur van 50 euro nazenden.

10.8 De huurder dient de campingplaats schoon achter te laten (dus: geen vuilnis op de plaats achterlaten maar in vuilniszakken in de container plaatsen).

10.9 De huurder en gebruikers zijn verplicht om bij de accommodaties bedlinnen te huren van SM.

10.10 SM heeft het recht de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder opgaaf van redenen en zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

10.11 Indien het management ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

10.12  Op het terrein is het gebruik van drugs niet toegestaan.

10.13 SM is een natuurkampeerterrein, daarom dient vanaf 10 uur in avond iedereen rustig te zijn, zodat er geen geluidsoverlast voor derden is, in welke vorm dan ook.

11 HUISDIEREN

11.1 Afhankelijk van de accommodatie en/of campingplaats worden maximaal één of twee huisdieren van de huurder of gebruikers door SM toegelaten. Indien huurders en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen, dient dit direct bij de reservering opgegeven te worden. In dat geval wordt door SM een toeslag in rekening gebracht, welke dient te worden voldaan. SM behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren op het landgoed te weigeren.

11.2 Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

11.3 Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.

12 GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS

12.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie, campingplaats en/of elders op het landgoed, en voor het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en de daarin aanwezige apparatuur.

12.2 Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Dit geldt dus ook voor de houten krukjes bij het kampvuur. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan SM en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

13 INTERNETGEBRUIK

13.1 SM biedt in Wifiwoods toegang tot het internet via een WiFi netwerk.

13.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.

13.3 SM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.

13.4 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden, dienen de wettelijke regels te respecteren en zich te onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden danwel waarbij schade wordt toegebracht aan SM in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van SM als aanbieder van accommodatie en/of campingplaatsen.

13.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder/gebruiker danwel degene die de huurder vergezellen, heeft SM het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

14 BORGSOM

14.1 SM kan bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen. De borgsom bedraagt maximaal het totale bedrag van de boeking per accommodatie en/of campingplaats. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (bijv. groepen) kan de vereiste borgsom door SM worden verhoogd.

14.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten - in de meest ruime zin van het woord - die SM kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen.

14.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is SM gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats te ontzeggen.

14.4 Indien de betaling van de borgsom in gebreke blijft is SM gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

14.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van SM op de huurder en/of gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

15 ANNULERINGSKOSTEN

15.1 Tot 15 dagen voor aanvang van een verblijf, kan een reservering kosteloos worden geannuleerd.

15.2 Indien een reservering in de periode van 15 dagen tot een week voor aanvang verblijf wordt geannuleerd, wordt 50% van het bedrag retourgegeven.

15.3 Vanaf een week voor aanvang is annulering niet meer mogelijk en is het volledige totaalbedrag verschuldigd. Wel kan de reservering dan aan een ander worden doorgegeven. Een annulering is geen mutatie of wijziging; het gehele bedrag is verschuldigd bij een annulering binnen een week voor aanvang geplande komst.

16 OVERMACHT EN WIJZIGING

16.1 In het geval SM al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan SM binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.). De opschorting van de nakoming van de verplichtingen door SM is toegestaan indien zich omstandigheden gelegen buiten de wil van SM voordoen. SM zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van enige schade of kosten.

16.2 Overmacht aan de zijde van SM bestaat indien SM in de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van SM, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

17 OPZEGGING

SM heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens onvolledig en/of onjuist zijn opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

18 AANSPRAKELIJKHEID

18.1 SM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op ons landgoed en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten van SM, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van SM of (één van) haar werknemers.

18.2 SM is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

18.3 De huurder en iedere gebruiker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere eigendommen van SM ontstaan tijdens het gebruik daarvan door hoofdhuurder en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van eigen handelen of nalaten ven/of van derden die zich met toestemming van de hoofdhuurder op het landgoed bevinden.

18.4 De huurder vrijwaart SM voor alle aanspraken terzake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van zichzelf, andere gebruikers, de reisgenoten of derden die zich met toestemming op het landgoed bevinden.

18.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke de huurder alsdan verplicht is onmiddellijk te voldoen.

19 KLACHTEN

Ondanks de zorg en de inspanning van SM kan een gast van mening zijn dat er een gerechtvaardigde klacht is met betrekking tot het verblijf. Deze klacht dient ter plaatse gemeld te worden. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan is er uiterlijk 1 maand de tijd om ons schriftelijk te benaderen via hello@landgoedmariahoeve.com. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.

20 TOEPASSELIJK RECHT

Op de overeenkomst tussen SM en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21 REISDOCUMENTEN

Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor het beschikken over geldige reisdocumenten. SM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.