Naar inhoud

Privacy Policy

Dit is het privacy statement van Landgoed Mariahoeve (hierna Mariahoeve). Wij leggen in dit privacy statement uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Informatie die we verwerken over wie gebruikmaakt van onze diensten, onze website bezoekt of op een andere manier met ons in contact is. Mariahoeve gaat zorgvuldig om met privacy en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens is Sprookjesbos Mariahoeve, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82441855. Ons adres is Papenvoort 2 in Papenvoort. Je kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer +31619654223 of per e-mail hello@landgoedmariahoeve.com.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Landgoed Mariahoeve is een horecabedrijf en verwerkt in verband daarmee persoonsgegevens van gasten, medewerkers en partijen met wie wordt samengewerkt. Het gaat daarbij om de volgende (persoons)gegevens, afhankelijk van de relatie met de betreffende persoon:

 • Naam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Titel/functie;
 • Geboortedatum/leeftijd;
 • Verblijfsduur op ons terrein;
 • Gegevens over functie en/of het bedrijf waar iemand werkzaam is;
 • CV/motivatiebrief
 • Betaal- en bankgegevens;
 • Profielgegevens sociale media;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • Alle overige gegevens die door derden aan ons worden verstrekt.

Voor welke doeleinden worden deze gegevens verwerkt?

Landgoed Mariahoeve verwerkt persoonsgegevens alleen als dat is toegestaan volgens de AVG en de daarbij behorende Uitvoeringswet. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de hieronder omschreven doeleinden:

 • uitvoering van onze dienstverlening;
 • aanvullende informatievoorziening over actuele ontwikkelingen;
 • werving en selectie;
 • afhandeling van aangevraagde informatie of publicaties;
 • uitnodigen voor presentaties, bijeenkomsten of vacatures;
 • het inplannen van afspraken;
 • verwerken van feedback;
 • samenstellen gebruikersstatistieken;
 • het verbeteren van de website;
 • het verzamelen van contactgegevens voor onze nieuwsbrief;
 • het versturen van onze nieuwsbrief;
 • om berichten op social media te kunnen plaatsen en lezen;
 • om contact te onderhouden;
 • beveiliging en verbetering van onze online kanalen;
 • facturatie en het bijhouden van administratie;
 • het behandelen van sollicitaties en in het kader daarvan het beoordelen van geschiktheid voor de functie;
 • marketing en business development activiteiten, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, persberichten, uitnodigingen voor events en andere communicatie.

Met welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt?

De juridische grondslag voor de hierboven omschreven verwerkingen van persoonsgegevens door Mariahoeve is steeds de uitvoering van de overeenkomst met jou, jouw toestemming en/of een gerechtvaardigd belang van Mariahoeve of van een derde en/of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijnen

Mariahoeve bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden, om te voldoen aan wet- en regelgeving en voor archivering.

Cookies

Mariahoeve gebruikt cookies om de website www.landgoedmariahoeve.com te optimaliseren en het verkeer op de website te analyseren.

Cookies of soortgelijke technieken (gezamenlijk "Cookies" genoemd) zijn kleine tekstbestanden of pixels die op een computer of mobiele apparaat kunnen worden opgeslagen. Cookies kunnen nodig zijn om het browsen op de website te vergemakkelijken en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies van derden kunnen informatie verzamelen om persoonlijk browsegedrag te analyseren.

Mariahoeve maakt gebruik van noodzakelijke cookies en analytische cookies.

De noodzakelijke cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren, bijvoorbeeld om het navigeren over de website mogelijk te maken. Zij zijn echter slechts geldend voor de duur van een browser sessie.

Mariahoeve gaat vertrouwelijk om met de gegevens en kennis die door middel van de cookies gegenereerd worden.

Gegevens delen met derden

Mariahoeve deelt persoonsgegevens alleen met derde partijen als dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Beveiliging

Mariahoeve neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of onrechtmatige verwerking. Mariahoeve beveiligt haar systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Doorgifte naar landen buiten de EER

Mariahoeve kan gebruikmaken van de diensten van derden om gegevens te verwerken. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de EER of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de EER bevinden, zoals in de Verenigde Staten. In dat geval zal Mariahoeve zorgen voor passende waarborgen in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Inzage, correctie, bezwaar en overige rechten

Op grond van de AVG gelden de volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens. Wie deze rechten wil uitoefenen, kan contact opnemen met gervaise@landgoedmariahoeve.com

Inzage, correctie en verwijdering
Iedereen kan kennisnemen van de persoonlijke informatie die Mariahoeve over iemand heeft. Als de informatie onjuist is, kan ons verzocht worden deze aan te passen of te verwijderen.

Bezwaar/toestemming intrekken
Wie geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kan dat melden bij het hierboven vermelde mailadres. Als we de gegevens hebben gekregen op basis van persoonlijke toestemming, dan kan deze toestemming altijd worden ingetrokken. In iedere nieuwsbrief van ons, is onderaan een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beperking van de verwerking
Je kunt, als je gegronde redenen hebt, een beperking van de verwerking vragen, bijvoorbeeld als de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, Mariahoeve de gegevens niet meer nodig heeft of als er bezwaar is ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Mariahoeve.

Overdraagbaarheid van gegevens
Iedereen heeft het recht om zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen. Dit recht geldt als wij van de betreffende persoon zelf toestemming hebben gekregen om deze gegevens te verwerken en als deze verwerking geautomatiseerd heeft plaatsgevonden.

Klacht
Wie een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Mariahoeve, heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Fijner is het als we hierover eerst via gervaise@landgoedmariahoeve.com contact hebben.

Links naar andere websites

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden, die andere privacy statements hebben. Mariahoeve is niet verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of openbaar maken van persoonsgegevens die via andere websites zijn verzameld.

Mariahoeve is ook niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud op dergelijke websites. Bekijk de privacy statements op de betreffende websites.

Mariahoeve is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat als gevolg van (het gebruik van) de websites waarnaar gelinkt wordt.

Wijzigingen

Mariahoeve behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check het daarom regelmatig.

Contactgegevens Landgoed Mariahoeve

Voor vragen, klachten of opmerkingen over dit privacy statement, neem gerust met ons contact op.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 7 mei 2024.